ไทย / Thai

เอกสารข้อมูลเหล่านี้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของคนในชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาสำหรับคนในชุมชนนั้น เพื่อให้ความช่วยเหลือบุตรของพวกเขาที่อยู่ในวัยเรียนที่มีกลุ่มอาการภาวะออทิซึ่ม

มีเอกสารข้อมูลมากมายที่ได้แปลเป็นภาษาต่างๆแล้ว เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับการสนทนาและการวางแผนสนับสนุนช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการด้านการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ครอบครัวของเขา สมาชิกในชุมชน เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน และกลุ่มสายวิชาชีพอื่นๆ

เอกสารข้อมูลที่สามารถดาวน์โหลดข้างล่างนี้คือ

 

These resources have been developed with and for people from culturally and linguistically diverse backgrounds, in support of their school aged children on the autism spectrum.

There are a range of resources that have been translated to assist with conversations and planning to support a child with diverse learning needs, their family, community members, school staff and other professionals.

The resources, available for download below are:

What is autism?
 

Visual planning matrix
 

Who can help?
 

Using visual supports

Myths & facts

Partnership planning

 

 

   

 

‘A Family Journey’ animation (Thai translation)

ภาพเคลื่อนไหวนี้ทำขึ้นโดยความร่วมมือของคนในชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา เป็นเรื่องราวที่เสนอมุมมองของคุณพ่อเมื่อคิดย้อนไปถึงความกังวลที่เขามีเกี่ยวกับลูกชายในตอนแรก และภาวะออทิซึ่มได้นำพาครอบครัวพวกเขาไปถึงไหนบ้าง เรื่องราวนี้ยังได้เน้นถึงผู้คนและความช่วยเหลือที่พวกเขาได้รับตลอดทาง

 

‘A Family Journey’ animation

This animation was made in collaboration with members of culturally and linguistically diverse communities. The story shares a father's perspective as he thinks back on his early concerns for his son and where the autism journey has taken his family. The story also highlights who and what helped them along the way.

 

Translated Fact Sheets

Using evidence to guide decision making
Effectiveness of different interventions
Questions to ask when choosing interventions
Gluten free Casein free diet
Vaccinations and autism
Facilitated communication and autism
Key word signing
Savant skills
Welcome to teaching
DSM-5
Echolalia
Girls on the autism spectrum

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Podcast - Helpful information catered to the Thai community and interview with Karen Jones, National Project Manager of Positive Partnerships (SBS radio).